W ramach podpisanych umów o stałej współpracy oferujemy:

 1. Przejęcie obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wg art. 23711 ustawy Kodeks pracy Dz.U. 2019 poz.1040 z póź. zm. i przepisów wykonawczych,
 1. Prowadzenie szkoleń bhp dla:
 • uczniów i studentów,
 • pracowników,
 • pracodawcy i osób kierujących pracownikami
 • oraz innych osób wykonujących pracę na innej podstawie niż ustawa Kodeks pracy (wg zgłoszonych potrzeb).
 1. Prowadzenie postępowań powypadkowych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.
 2. Ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy 
 3. Sporządzamy, aktualizujemy i nadzorujemy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniającego specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych,
 4. Wydajemy wytyczne określając możliwość prowadzenia robót przez Najemców, regulujących transport i ruch na placu budowy,
 5. Sporządzamy systematycznie z każdej przeprowadzonej inspekcji raport w formie elektronicznej wraz dokumentacją fotograficzną oraz analizą i zaleceniami BHP,
 6. Wsparcie w trakcie kontroli organów nadzoru:
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Inspekcji Sanitarnej, 

 • Państwowa Straż Pożarna,

 • Inspekcji Nadzoru Budowlanego,

  9. Pierwsza pomoc przedmedycznej 

 • organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników i osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy bez dodatkowych opłat.

 • Audyt organizacji.

 • Doradztwo i pomoc w zapewnieniu środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy.

  Usługi przeciwpożarowe
 • Szkolenia osób bez dodatkowych opłat.
 • Pomagamy i uczestniczymy w prowadzeniu skutecznych próbnych ewakuacji,

 

Outsourcing wymienionych wyżej obowiązków jest powszechnie praktykowanym rozwiązaniem, które niesie za sobą niepodważalne korzyści dla pracodawcy:

 • realizacja celów strategicznych bez obarczania organizacji zadaniami związanymi z BHP,

 • redukcja kosztów kadrowych,

 • tworzenie relacji opartych na partnerstwie w dążeniu do harmonijnych celów,

 • wsparcie pracodawcy w podejmowaniu ważnych decyzji rzutujących na bezpieczeństwo w oparciu o wiedzę ekspertów z różnych dziedzin przemysłu.

Media Społecznościowe

KONTAKT:

PRZYDATNE LINKI