PRZYDATNE LINKI

KONTAKT:

Media Społecznościowe

01 kwietnia 2024

Szkolenie wstępne BHP

 

Każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy na danym stanowisku. Chodzi tu w szczególności  o wstępne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Takie szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Prócz spełnienia obowiązku ustawowego celem takiego szkolenie jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania
pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie Go z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.

Szkolenie to przeprowadzane jest w formie instruktażu i obejmuje część ogólną oraz instruktaż stanowiskowy związany bezpośrednio z przyuczeniem do pracy na danym stanowisku wg prawidłowej metodologii prowadzenia szkoleń.

  1. Szkolenie wstępne ogólne - prowadzi pracownik służby BHP, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby, albo pracodawca, który sam wykonuje zadania tej służby, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w ustawie Kodeks pracy, przepisach wykonawczych oraz regulacjach wewnątrzzakładowych, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasadami ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.
  2. Szkolenie wstępne stanowiskowe - prowadzone jest przez wyznaczoną osobę kierującą pracownikami lub przez pracodawcę, posiadającą odpowiednią wiedzę i aktualne szkolenie bhp w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 

Oczywiście szkolenie to kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy.

Czas szkolenia stanowiskowego jest uzależniony od specyfiki wykonywanych obowiązków, lecz nie może być krótszy niż ilość godzin wskazanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.